Jednoduché učtovníctvo
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • účtovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • komplexná mzdová agenda
Podvojné učtovníctvo
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov
 • komplexná mzdová agenda
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa požiadaviek
Zakladanie živností
 • konzultácia predmetov podnikania
 • príprava ohlasovacieho formuláru pre živnostenský úrad
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávení z úradu
 • registrácia SZČO na daňovom úrade pre daň z príjmu (DIČ)
 • prihlásenie SZČO do zdravotnej poisťovne
Zakladanie s.r.o
 • osobná konzultácia o založení s.r.o.
 • spracovanie listín a dokumentov potrebných na Živnostenský register
 • spracovanie listín a dokumentov na Obchodný register
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov
Zmeny v ORSR
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, člena dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, spoločníka
 • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
 • zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

Profesionálne účtovnícke služby na mieru za bezkonkurenčné ceny. Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Zadarmo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Podvojné učtovníctvo
od 49,90€

Podvojné učtovníctvo

Kto môže viesť podvojné účtovníctvo?

 • Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri.
 • Účtovné jednotky, ktoré nesplnia niektorú z podmienok vedenia jednoduchého účtovníctva (napr. občianske združenie, ktoré podniká a dosiahlo za predchádzajúce účtovné obdobie príjmy 200 000 eur).
 • Účtovné jednotky, ktoré majú možnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a túto možnosť nevyužili (napr. živnostník ktorý sa rozhodol neúčtovať v sústave jednoduchého účtovníctva ale v sústave podvojného účtovníctva pre dokonalejšiu kontrolu).

Vedenie podvojného účtovníctva našou spoločnosťou zahŕňa:

 • spracovanie predložených dokladov, kontrola vecnej a formálnej správnosti po stránke účtovnej a daňovej
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • komplexnú mzdovú agendu
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • vypracovanie daňového priznania DPH mesačne alebo kvartálne
 • vypracovanie súhrnného výkazu DPH mesačne alebo kvartálne
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky (daň z príjmov právnických osôb, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, cash flow)
Prečo my?
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • účtovníctvo s poistením
 • elektronický zaručený podpis
Ponuka do 48 hodín
Nezáväzná ponuka